Emoji - Meanings

🤫

shushing faceshush | hush | shushing | hushing | quiet | shhh